Astra Airlines: Τα σημεία-φωτιά των ορκωτών και οι επιχορηγήσεις

First published: 11th November 2010

“Σας ενημερώνουμε ότι η πτήση από Μυτιλήνη προς Θεσσαλονίκη στις 11/11 έχει ακυρωθεί λόγω επιχειρησιακών αναγκών. Astra Airlines”. Αυτό είναι ένα από τα πολυάριθμα μηνύματα που έλαβαν το σαββατοκύριακο επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας, η οποία, αιφνιδιαστικά, ακύρωσε πτήσεις. Για τους ίδιους “επιχειρησιακούς λόγους” η Astra Airlines, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιωάννη Ζλατάνη, έχει προχωρήσει στην απενεργοποίηση του συστήματος κρατήσεων εισιτηρίων μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας της.

Σημαντικό τμήμα του τζίρου της Astra, μίας μικρής περιφερειακής αεροπορικής, αλλά με σημαντική συμβολή στη συνδεσιμότητα ακριτικών-νησιωτικών προορισμών με τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, προέρχεται από κρατικό χρήμα, επιδοτήσεις για την εκτέλεση πτήσεων σε αριθμό άγονων προορισμών. Παρ’ όλ’ αυτά, η διοίκηση της αεροπορικής αρκέστηκε, χθες βράδυ, στην έκδοση μίας λιτής-μη επεξηγηματικής- ανακοίνωσης με την οποία ενημερώνει ότι “τα αιτήματα για την αποζημίωση των επιβατών θα εξεταστούν και θα απαντηθούν μέχρι την 15-11-2019”.

“Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε και εργαζόμαστε για την ομαλή και εύρυθμη συνέχιση των πτήσεων μας” καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ακόμη η εκδοχή της εταιρείας για την αιφνίδια ακύρωση πτήσεων, ενώ η προσπάθεια του Capital.gr να έρθει σε επικοινωνία με την Astra έχει υπάρξει άκαρπη. Πάντως, η εταιρεία μόλις πριν από περίπου ένα μήνα, στις 8 Οκτωβρίου, με ανακοίνωσή της αναφερόταν στις πτήσεις της εορταστικής περιόδου (από 16 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου), ενώ τον περασμένο Ιούλιο γνωστοποίησε το χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων (27 Οκτωβρίου 2019 – 28 Μαρτίου 2020), που προβλέπει τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με Χίο, Μυτιλήνη, Σάμο, Λήμνο, Ικαρία, Ηράκλειο και Κω και της Αθήνας με Χίο, Κοζάνη, Καστοριά και Ικαρία.

Οι παρατηρήσεις – “φωτιά” των ορκωτών

Μπορεί η αιφνίδια ακύρωση πτήσεων να αποκάλυψε εξίσου αιφνίδια τα προβλήματα της αεροπορικής, όμως, ήδη, από τη χρήση του 2017, οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών (για το 2018 δεν υπάρχουν δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις) επί της οικονομικής έκθεσης, που υπογράφουν στις 30 Ιουνίου 2018 οι επικεφαλής της Astra, δεν προκαλούν εφησυχασμό.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, οι ορκωτοί της Mazars αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα, επειδή κατά παρέκκλιση, των λογιστικών αρχών (βάσει των ΕΛΠ):

– δεν έχουν απομειωθεί απαιτήσεις σε καθυστέρηση ύψους 954 χιλ. ευρώ, που περιλαμβάνονται στα κονδύλια του ενεργητικού “Προκαταβολές για αποθέματα”, “Εμπορικές Απαιτήσεις” και “Λοιπές Απαιτήσεις”. Ως αποτέλεσμα, η αξία των απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 954 χιλ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα του 2017 και του 2016 εμφανίζονται αυξημένα κατά των 48 χιλ. ευρώ και 26 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα.

– δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 216 χιλ. ευρώ για την κάλυψη της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων. Ως αποτέλεσμα, οι προβλέψεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 216 χιλ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

– δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Στις 31η Δεκεμβρίου 2017, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 196 χιλ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, οι προβλέψεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 196 χιλ. ευρώ περίπου, τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα του 2017 και του 2016 είναι αυξημένα κατά 48 χιλ. ευρώ και 43 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.

– αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 191 χιλ. ευρώ, καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό “αποτελέσματα εις νέο”, αντί να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης με συνέπεια τα αποτελέσματα χρήσης να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

Ίδια κεφάλαια κατώτερα του ½ του μετοχικού κεφαλαίου

Ακόμη, κατά τους ορκωτούς της Mazars, oι φορολογικές υποχρεώσεις της Astra δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010, ενώ το φορολογικό πιστοποιητικό στην Astra θα χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017. Ως εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2010 και 31η Δεκεμβρίου 2017 δεν έχουν καταστεί οριστικά, με την αεροπορική να μην έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του 2017, η Astra Airlines έχει ίδια κεφάλαια 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.050.960 ευρώ. Εάν όμως, ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των ορκωτών, τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί κατώτερα του ½ του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920 (προβλέπει τη σύγκλιση γενική συνέλευσης σε έξι μήνες με αντικείμενο είτε την λύση της εταιρείας είτε την υιοθέτηση άλλου μέτρου).

Για τη χρήση του 2017, η Astra εμφανίζει κύκλο εργασιών 26,3 εκατ. ευρώ, ο οποίος είναι μειωμένος κατά 35,08% συγκριτικά με το 2016. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 239,5 χιλ. ευρώ το 2017 από 199,2 χιλ. ευρώ το 2016, με την εταιρεία να εμφανίζει συνολικό τραπεζικό δανεισμό 2,3 εκατ. ευρώ από τα οποία 2,1 εκατ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμα δάνεια. Συνολικά, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των βραχυπρόθεσμων δανείων) ανέρχονται σε 11,4 εκατ. ευρώ.

Οι επιδοτήσεις

Η Astra Airlines εκτελεί αριθμό πτήσεων σε τακτικές αεροπορικές γραμμές παροχής δημόσιας υπηρεσίας (άγονων γραμμών). Τέλη Σεπτεμβρίου 2016 ανέλαβε (μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020), ύστερα από διαγωνισμό, την υλοποίηση πτήσεων στις γραμμές Αθήνα – Κάλυμνος και Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Ικαρία έναντι μεγίστου οικονομικού αντισταθμίσματος 1,4 εκατ. και 2,1 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Η αεροπορική εκτελεί και το δρομολόγιο Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά, όπου το ετήσιο οικονομικό αντιστάθμισμα διαμορφώθηκε σε 660 χιλ. ευρώ, μέχρι και τον Αύγουστο του 2018, οπότε έληξε η σύμβασή της. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του 2018, ελλείψει ανταγωνιστικότερης προσφοράς, ανατέθηκε έως το 2022, εκ νέου στην Astra το Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος 2,7 εκατ. ευρώ.

Νωρίτερα, από το 2012 έως και το 2016, η Astra Airlines είχε αναλάβει έναντι συνολικού αντισταθμίσματος 9,2 εκατ. ευρώ, τα δρομολόγια Αθήνα – Σητεία με επιδότηση 3,7 εκατ. ευρώ και Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα με επιδότηση 5,4 εκατ. ευρώ. Όπως και τα Θεσσαλονίκη – Χίος, Θεσσαλονίκη – Καλαµάτα και Θεσσαλονίκη – Σάµος χωρίς να προβλέπεται η καταβολή επιδότησης.

11 χρόνια

Η Astra Airlines πραγματοποίησε την πρώτη της εμπορική πτήση (charter) τον Ιούλιο του 2008, ενώ από το 2010 ξεκίνησε να υλοποιεί πτητικό έργο σε προορισμούς εσωτερικού. Ιδρύθηκε από τους Ιωάννη Ζλατάνη, ιδρυτή της Interaviator Ltd, και Αναστάσιο Ζηρίνη, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας. Ο κ. Ζηρίνης όμως, σήμερα δεν εμφανίζεται στην σύνθεση του δ.σ. της αεροπορικής.

Διαθέτει βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και στο Ελ.Βενιζέλος από το 2015 και τεχνική βάση στο Ηράκλειο.

Ο στόλος της εταιρείας αποτελείται από ένα εμπορικό αεροσκάφος τύπου Bae-146-300, ένα δικινητήριο ελικοφόρο τούρμπο-προπ αεροσκάφος τύπου ATR72-202 και δύο δικινητήρια αεροσκάφη τούρμπο-προπ αεροσκάφη τύπου ATR42-300.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.